Sąlygos ir nuostatos – Privatiems

1. Sąvokos ir aiškinimas

 1. SĄVOKOS IR AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Toliau nurodytos didžiąja raide rašomos sąvokos šioje Sutartyje reiškia tai:

1.1.1.1. Sutartis reiškia tai, kas nurodyta 2.2 straipsnyje;

1.1.1.2. Programa reiškia „MisterTango“ programą, kurią „MisterTango“ sukūrė Klientams, kad jie galėtų naudotis „MisterTango“ Paslaugomis savo mobiliuosiuose įrenginiuose;

1.1.1.3. Darbo diena reiškia bet kurią dieną, išskyrus sekmadienį, šeštadienį ir švenčių dienas Lietuvoje;

1.1.1.4. Klientas reiškia fizinį asmenį, kuris turi „MisterTango“ Mokėjimų sąskaitą;

1.1.1.5. Komisinis mokestis – tai mokestis, kurį „MisterTango“ taiko už Mokėjimo operaciją ir (arba) susijusias paslaugas.

1.1.1.6. Elektroniniai pinigai (šiose Sąlygose taip pat vadinami lėšomis) reiškia elektronine forma saugomą vertę, kuri atitinka „MisterTango“ kliento banko „MisterTango“ Mokėjimų sąskaitoje saugomų lėšų nominalią vertę, išreikšti kaip reikalavimas „MisterTango“;

1.1.1.7. Sukčiavimas reiškia tai, kas nurodyta 20.2 straipsnyje;

1.1.1.8. Prijungtas naudotojas reiškia „MisterTango“ Klientą (fizinį asmenį) kurį „MisterTango“ Mokėjimų sąskaitos savininkas pridėjo prie „MisterTango“ Mokėjimų sąskaitos.

1.1.1.9. „MisterTango“ reiškia „Secure Nordic Payments“, UAB, uždarąją akcinę bendrovę, įsteigtą ir veikiančią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 303262295, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 2, Vilnius, Lietuva, turinčią neribotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. 11, kurią išdavė Lietuvos finansų priežiūros institucija – Lietuvos bankas (Gedimino g. 6, 01103 Vilnius, Lietuva; el. p. info@lb.lt, pt@lb.lt), 2017 m. liepos 13 d. (https://www.lb.lt/finansu-rinku-dalyviai?query=secure+nordic+payments&ff=1);

1.1.1.10. „MisterTango“ bankas reiškia IT sprendimą, kuriuo naudojantis Klientui teikiamos Paslaugos pagal Sutartį;

1.1.1.11. „MisterTango“ verslo mokėjimų sąskaita reiškia mokėjimų sąskaitą, kurią „MisterTango“ atidarė Klientui, kad šis galėtų naudotis „MisterTango“ Paslaugomis verslo reikmėms;

1.1.1.12. „MisterTango“ mokėjimų sąskaita reiškia mokėjimų sąskaitą, kurią „MisterTango“ atidarė Klientui, kad šis galėtų naudotis „MisterTango“ Paslaugomis asmeninėms reikmėms;

1.1.1.13. Mėnesinis mokestis reiškia lėšų sumą, kurią Klientas kiekvieną mėnesį privalo sumokėti „MisterTango“ už naudojimąsi „MisterTango“ Paslaugomis. Mėnesinis mokestis apskaičiuojamas pagal Klientui priskirtą Mokėjimo planą;

1.1.1.14. Mėnesinis lėšų likučio administravimo mokestis reiškia lėšų sumą, kurią Klientas nuo Sutarties nutraukimo ir lėšų likučio nepervedimo į kitą savo sąskaitą kiekvieną mėnesį privalo sumokėti „MisterTango“ už lėšų likučio saugojimą;

1.1.1.15. „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos savininkas reiškia „MisterTango“ Klientą, kuris inicijavo „MisterTango“ Mokėjimų sąskaitos atidarymą.

1.1.1.16. Personalizuoti saugumo požymiai reiškia vienkartinį personalizuotą kodą, kurį „MisterTango“ atsiunčia Klientui trumpąja žinute arba el. paštu, kad šis galėtų prisijungti prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos ir (arba) patvirtinti Mokėjimo pavedimus. „MisterTango“ turi teisę nuspręsti, kokius personalizuotus saugumo požymius suteikti ir prireikus gali bet kada juos pakeisti.

1.1.1.17. Šalys reiškia „MisterTango“ ir Klientą;

1.1.1.18. Mokėjimas reiškia mokėtojo ar jo vardu gavėjo inicijuotą Elektroninių pinigų įnešimą, perkėlimą ar išėmimą, neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo tarpusavio įsipareigojimus, kuriais jis grindžiamas;

1.1.1.19. Mokėjimo pavedimas reiškia mokėtojo arba gavėjo nurodymą savo mokėjimo paslaugos teikėjui, kuriuo prašoma atlikti Mokėjimą;

1.1.1.20. Mokėjimo planas reiškia Kliento mokesčius, mokėtinus „MisterTango“ už „MisterTango“ Paslaugas;

1.1.1.21. Pasikartojantis pavedimas reiškia Mokėjimus, kurie turi būti vykdomi reguliariais intervalais, iš anksto nurodytais Kliento;

1.1.1.22. Grėsmė saugumui reiškia tai, kas nurodyta 20.3 straipsnyje;

1.1.1.23. Paslaugos reiškia paslaugas, kurias mes teikiame Klientui pagal Sutartį. „MisterTango“ teiks Klientui šias paslaugas:

(a) „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos su jai skirtu IBAN atidarymą. „MisterTango“ mokėjimų sąskaita suteikia Klientui galimybę naudotis įvairiomis paslaugomis, padedančiomis Klientui vykdyti kasdienes operacijas, įskaitant:

(i) tiesioginio debeto, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, vykdymą;

(ii) mokėjimo operacijų vykdymą per mokėjimo kortelę ar kitą panašią priemonę;

(iii) kreditinių pervedimų, įskaitant nuolatinius pavedimus, vykdymą;

(b) Elektroninių pinigų įnešimą į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą (ir, atitinkamai, jų išėmimą);

1.1.1.24. Sąlygos reiškia šiame dokumente aptartas sąlygas, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis;

1.1.1.25. Unikalus identifikatorius reiškia raidžių, skaičių ar simbolių derinį, nurodytą mokėjimo paslaugų naudotojui, kurį mokėjimo paslaugų naudotojas turi pateikti, kad vienareikšmiškai identifikuotų kitą mokėjimo paslaugų naudotoją ir (arba) to mokėjimo paslaugų naudotojo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą mokėjimo operacijai arba kito „MisterTango“ kliento el. paštą, kai „MisterTango“ banke inicijuojamas Mokėjimas;

1.1.1.26. Interneto svetainė reiškia interneto svetainę, esančią adresu https://mistertango.com/lt/.

1.2. AIŠKINIMAS

1.1.2. Nuorodos į dalis ir straipsnius aiškinamos kaip nuorodos į šių Sąlygų dalis ir straipsnius, išskyrus atvejus, kai nurodyta arba kontekstas reikalauja kitaip.

1.1.3. Nuorodos į papildomus dokumentus ir priedus aiškinamos kaip nuorodos į šių Sąlygų papildomus dokumentus ir priedus, išskyrus atvejus, kai nurodyta arba kontekstas reikalauja kitaip.

1.1.4. Nuorodos į teisės aktus (jei jų yra) apima nuorodas į jų pataisas, pakeitimus, išplėtimus, sujungimus, juos pakeitusius ar iš naujo išleistus teisės aktus.

1.1.5. Šiose Sąlygose:

1.2.1.1. vyriškosios giminės žodžiai apima moteriškąją ir bevardę ir atvirkščiai;

1.2.1.2. žodžiai vienaskaita apima ir daugiskaitą ir atvirkščiai;

1.2.1.3. nuorodos į asmenis apima juridinius asmenis, neįsteigtas asociacijas ir bendrijas, kurios atskirais atvejais gali turėti atskiro juridinio asmens statusą arba jo neturėti;

1.2.1.4. laikoma, kad žodžius „apima“ ir „įskaitant“ seka posakis „tuo neapsiribojant“.

 1. SĄLYGŲ TAIKYMO SRITIS

2.1. Šios Sąlygos kartu su Privatumo politika ir kitais dokumentais (jei jų yra) reguliuoja „MisterTango“ paslaugų teikimą Klientui.

2.2. Be šių Sąlygų tarp Kliento ir „MisterTango“ yra sudaryta Sutartis su „MisterTango“ Mokėjimo planų priedu ir kitais priedais ar papildomais dokumentais. Klientas gali gauti prie Sutarties pridedamus dokumentus internete. Klientas galės parsisiųsti ir išsaugoti dokumentus savo įrenginyje. Tam tikrais atvejais Sutartis ar atskiras dokumentas prie Sutarties bus atsiųstas (-a) „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą atidarant „MisterTango“ užregistruotu el. pašto adresu.

2.3. Klientas turi teisę naudoti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą tik asmeniniais tikslais. Jeigu Klientas nori pradėti naudotis „MisterTango“ Paslaugomis savo verslo tikslais, jis privalo atsidaryti „MisterTango“ verslo mokėjimų sąskaitą. Šios pareigos neįvykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir tokiu atveju Sutartis bus nedelsiant vienašališkai nutraukta.

 1. „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITA

3.1. „MisterTango“ mokėjimų sąskaita – tai sąskaita, kuri suteikia Klientui galimybę siųsti ir gauti mokėjimus, taip pat naudotis kitomis „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje siūlomomis funkcijomis. „MisterTango“ mokėjimų sąskaita nėra banko sąskaita. „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai nėra indėlis ir „MisterTango“ už jų laikymą nemokės palūkanų.

3.2. Sudarydamas šią Sutartį, Klientas pareiškia, kad Lietuvos indėlių garantijų sistema (pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą) „MisterTango“ mokėjimų sąskaitai netaikoma. „MisterTango“ griežtai laikosi teisinių reikalavimų, numatytų Europos Sąjungos teisėje ir Lietuvos įstatymuose, kurie yra sukurti taip, kad užtikrintų lėšų, įneštų Elektroniniams pinigams išduoti, saugumą ir likvidumą. Netikėtinu atveju, jei „MisterTango“ taptų nemoki, Kliento elektroniniai pinigai gali tapti beverčiai ir nenaudotini, todėl Klientas gali Elektroninius pinigus prarasti.

3.3. Kliento lėšos, pervestos Elektroniniams pinigams išleisti, yra saugomos pagal Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą. Klientas išlaiko nuosavybės teisę į lėšas, pervestas Elektroniniams pinigams išleisti. Netikėtinu atveju, jei „MisterTango“ taptų nemoki, Kliento lėšos, pervestos Elektroniniams pinigams išleisti, bus apsaugotos nuo kreditorių reikalavimų. Tokioje situacijoje Klientas nepatirs nuostolių.

3.4. Elektroniniai pinigai „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje priklauso asmeniui, kuris yra užregistruotas kaip „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos savininkas. Joks kitas asmuo neturi teisės į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą ir (arba) „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje išleistus Elektroninius pinigus.

3.5. Norėdamas pasinaudoti „MisterTango“ Paslaugomis, Klientas pirmiausia privalo atidaryti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą, užregistravęs savo duomenis Interneto svetainėje arba Programoje. Registruodamasis Klientas turės sutikti su Sąlygomis, Privatumo politika ir bet kokiais kitais dokumentais, kurie gali būti reikalingi, atsižvelgdamas į Paslaugų, kuriomis jis ketina naudotis, apimtį.

3.6. Klientas gali atsidaryti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą, jei jis yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus („MisterTango“ turi teisę savo nuožiūra nustatyti skirtingas amžiaus ribas skirtingoms Paslaugoms ir (arba) produktams, kuriuos „MisterTango“ siūlo klientams) ir tai yra teisėta Kliento gyvenamosios vietos šalyje. Atidarydamas „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą, Klientas pareiškia ir garantuoja „MisterTango“, kad „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos atidarymas nepažeidžia jokių Klientui galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Klientas įsipareigoja apsaugoti „MisterTango“ nuo bet kokių nuostolių, kuriuos „MisterTango“ patiria Klientui pažeidus įsipareigojimus.

3.7. Klientas gali papildyti arba išsiimti Elektroninius pinigus iš „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

3.8. Klientas turi teisę atsidaryti ne daugiau kaip 3 (tris) „MisterTango“ mokėjimų sąskaitas. „MisterTango“ nerekomenduoja Klientui mėginti apeiti šią nuostatą, pvz., mėginant atsidaryti ketvirtą „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą. Toks mėginimas bus laikomas mėginimu sukčiauti, ir tokiu atveju „MisterTango“ ir Kliento verslo santykiai bus nutraukti, ir visos Kliento „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos, kurios buvo atidarytos „MisterTango“, bus uždarytos.

3.9. Klientas turi teisę prijungti kitus naudotojus prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos. Kitus naudotojus gali prijungti tik „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos savininkas. Kiekvieno naudojimo veikimo teisių apimtį nustato „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos savininkas. Atsižvelgiant į tai, išimtinai Klientas privalo užtikrinti, kad kiekvienam prijungtam naudotojui būtų priskirtos tinkamos teisės, susijusios su „MisterTango“ mokėjimų sąskaita. Bet kokius nuostolius, patirtus dėl netinkamo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudojimo suteikus netinkamas teises, padengia išimtinai Klientas.

3.10. Kad būtų aiškiau, jeigu naudotojas, prijungtas prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos, perduoda prieigą prie tokio prijungto naudotojo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos bet kokiai trečiajai šaliai, laikoma, kad bet kokius veiksmus „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje atliko Klientas ir kad jie atitinka Kliento valią. Jeigu Klientas ir (arba) „MisterTango“ patiria su tuo susijusių nuostolių, už juos atsako Klientas, kuris privalo atlyginti visus „MisterTango“ patirtus nuostolius.

 1. ELEKTRONINIŲ PINIGŲ IŠLEIDIMAS IR IŠPIRKIMAS

4.1. „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje laikomi pinigai laikomi Elektroniniais pinigais, kuriuos „MisterTango“ išleidžia Klientui pervedus ar įnešus pinigų į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą. Klientui pervedus ar įnešus pinigų į savo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą ir „MisterTango“ gavus pinigus, „MisterTango“ įskaito juos į Kliento sąskaitą, tuo pačiu metu išleisdama atitinkamos nominaliosios vertės Elektroninius pinigus. Elektroniniai pinigai įskaitomi į Kliento „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą ir joje laikomi.

4.2. Nominalioji Elektroninių pinigų vertė sutampa su pinigų, įneštų ar pervestų į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą atėmus standartinį Komisinį mokestį, taikomą konkrečiai mokėjimo priemonei, verte.

4.3. Klientui pareikalavus Elektroniniai pinigai, laikomi jo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje, bet kada nedelsiant išperkami už jų nominaliąją vertę.

4.4. Klientas pateikia Elektroninių pinigų išpirkimo prašymą sukūręs Mokėjimo pavedimą pervesti Elektroninius pinigus iš jo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos į bet kurią kitą Kliento nurodytą sąskaitą arba išimti Elektroninius pinigus iš savo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos pagal 6.3 straipsnį. „MisterTango“ turi teisę taikyti šioje Sutartyje ir galiojančiuose įstatymuose nurodytus Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus.

4.5. Netaikomos jokios specialiosios Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių pavedimų ir kitų Mokėjimo operacijų, atliekamų „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje, sąlygų. Išperkamų ar pervedamų Elektroninių pinigų sumą renkasi Klientas.

4.6. Netaikomas joks papildomas Elektroninių pinigų išpirkimo mokestis. Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas sumoka įprastą Komisinį mokestį už pinigų pervedimą ar išėmimą, kuris priklauso nuo Kliento pasirinkto Elektroninių pinigų pervedimo ar išėmimo metodo. Už pinigų pervedimą ar išėmimą taikomi standartiniai „MisterTango“ Komisiniai mokesčiai.

 1. KLIENTUI TAIKOMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1.1. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas patvirtina, kad supranta, jog Sutarties pasirašymas priklauso nuo Kliento vertinimo rezultatų, įskaitant Kliento PPP (PSK) vertinimą, kurį turi atlikti „MisterTango“ prieš pasirašant šią Sutartį, tačiau tuo neapsiribojant.

5.1.2. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas patvirtina, kad supranta, jog „MisterTango“ turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų informaciją, kurios reikia Kliento rizikai įvertinti, ir (arba) informaciją, „MisterTango“ reikalingą įsipareigojimams pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą įvykdyti. Klientas patvirtina, kad jis supranta, jog „MisterTango“ turi teisę savo nuožiūra pareikalauti Kliento pateikti papildomos informacijos, t. y., nenurodytos šiose Sąlygose ar kituose dokumentuose prie Sutarties arba klausimynuose, kuriuos Klientas turės užpildyti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitai atsidaryti, jeigu tokios informacijos reikia Kliento vertinimui atlikti arba įvykdyti „MisterTango“ prievoles pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, ir Klientas privalo nedelsdamas pateikti tokią informaciją per „MisterTango“ prašyme pateikti šią papildomą informaciją nurodytą terminą. Jeigu pirmiau nurodytas reikalavimas neįvykdomas ir šis pažeidimas neištaisomas per papildomą „MisterTango“ raštu nurodytą terminą, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, ir „MisterTango“ turi teisę nedelsdama vienašališkai nutraukti Sutartį.

5.1.3. Pasirašydamas Sutartį, Klientas pareiškia ir garantuoja „MisterTango“, kad pateikti dokumentai, duomenys ir (arba) informacija yra tikri ir visais atžvilgiais teisingi šios Sutarties pasirašymo dieną ir tokie išliks kiekvieną Sutarties galiojimo dieną.

5.1.4. Pasirašydamas Sutartį, Klientas įsipareigoja raštu informuoti „MisterTango“ apie aplinkybių, kurias jis nurodė „MisterTango“ dėl „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos atidarymo, pasikeitimą. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą nuostatą, Klientas privalo informuoti apie šiuos pasikeitimus:

5.1.4.1. dokumentų, kuriuos Klientas pateikė „MisterTango“ Kliento tapatybei nustatyti ar Kliento rizikai įvertinti;

5.1.4.2. Kliento kontaktinių duomenų;

5.1.4.3. Kliento finansinės būklės, kuri gali turėti įtakos Kliento gebėjimui įvykdyti Sutartį arba įvykdyti Kliento įsipareigojimus pagal kitas sutartis, kurių šalis yra Klientas;

5.1.4.4. tikrųjų savininkų; ir

5.1.4.5. bet kokių kitų Kliento aplinkybių, kurios yra svarbios šiai Sutarčiai, pasikeitimus.

5.1.5. Pirmiau pateiktas sąrašas nėra išsamus. Jeigu Klientas mano, kad įvykęs pokytis gali turėti esminį poveikį Sutarties vykdymui, tačiau jo nėra pirmiau pateiktame sąraše, Klientas privalo apie šį pokytį informuoti „MisterTango“.

5.1.6. Sužinojęs apie tokius pokyčius, Klientas įsipareigoja informuoti apie juo „MisterTango“ nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo atitinkamo pokyčio. Klientas pareiškia ir garantuoja, kad supranta, jog dėl tokių pokyčių gali būti iš naujo įvertinta rizika ir (arba) taikomi papildomi reikalavimai ir (arba) apribojimai ar limitai, dėl kurių reikėtų pakeisti Sutartį arba dėl kurių Sutartis gali būti nutraukta.

5.1.7. Atsižvelgiant į 5.1.4 straipsnį, apie bet kokius aplinkybių pasikeitimus turi būti pranešta raštu „MisterTango“ priimtina forma (kaip nurodyta šiose Sąlygose) per support.mistertango.com. Jeigu Klientas nesilaiko formos reikalavimo, laikoma, kad jis neįvykdė įsipareigojimo pagal šių Sąlygų 5.1.4 straipsnį, šios pareigos neįvykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir „MisterTango“ turi teisę nedelsdama vienašališkai nutraukti Sutartį.

5.2. PPP (PSK) REIKALAVIMAI

5.2.1. Kaip elektroninių pinigų institucija, turinti neribotą licenciją, kurią išdavė Lietuvos finansų priežiūros institucija Lietuvos bankas, „MisterTango“ privalo laikytis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų. Todėl vykdydama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, „MisterTango“ nustatys Kliento tapatybę prieš pasirašydama Sutartį pirmiau nurodyti įstatymo tikslais.

5.2.2. „MisterTango“ turi teisę pareikalauti, o Klientas privalo pateikti informaciją, duomenis ir dokumentus, taip pat užpildyti „MisterTango“ Klientui pateiktus klausimynus ir (arba) atlikti kitus veiksmus, kurių gali prireikti Kliento tapatybei nustatyti pagal galiojančius įstatymus. „MisterTango“ išsaugo teisę bet kada Sutarties galiojimo laikotarpiu iš naujo nustatyti Kliento tapatybę ir dėl to pareikalauti pateikti „MisterTango“ papildomos informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų, užpildyti dokumentus ir (arba) atlikti tam tikrus veiksmus. Nesilaikant šio reikalavimo arba gavus neigiamus pakartotinio tapatybės nustatymo rezultatus, Sutartis nedelsiant nutraukiama.

5.2.3. „MisterTango“ turi teisę pareikalauti Kliento pateikti „MisterTango“ informaciją, duomenis ir (arba) dokumentus, susijusius su Kliento mokėjimais, atliktais „MisterTango“ Mokėjimų sąskaitoje, kad pateisintų tokius Mokėjimus. Nesilaikant šio reikalavimo, „MisterTango“ Paslaugų teikimas Klientui gali būti sustabdytas, arba „MisterTango“ gali nedelsdama nutraukti šią Sutartį.

5.3. Reikalavimai dėl Kliento pateiktų dokumentų

5.3.1. Klientas privalo pateikti patvirtintas dokumentų, reikalingų Kliento tapatybei nustatyti, kopijas pagal „MisterTango“ duotus nurodymus. Nepaisant to, „MisterTango“ išsaugo teisę pareikalauti pateikti dokumento popierinę kopiją, jeigu „MisterTango“ kyla abejonių dėl dokumento galiojimo ir (arba) teisėtumo.

5.3.2. Dokumentai arba jų kopijos turi būti didelės skiriamosios gebos, visa informacija turi būti aiški ir matoma, dokumento originale ar jo kopijoje negali būti jokių pataisymų, ištrynimų. Ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos ir legalizuotos kaip reikalaujama pagal Lietuvos įstatymus.

5.3.3. Laikoma, kad visi Kliento „MisterTango“ pateikti dokumentai (ir tokiuose dokumentuose pateikta informacija) yra tikri, galiojantys ir tikslūs šios Sutarties pasirašymo dieną ir tokie išliks kiekvieną Sutarties galiojimo dieną.

5.3.4. Visi dokumentai turi būti pateikti anglų arba lietuvių kalba, jeigu su „MisterTango“ iš anksto nesusitarta kitaip. Jeigu reikalingas dokumentų vertimas, jis turi būti tinkamai patvirtintas vertėjo parašu. Visas vertimo išlaidas apmoka Klientas.

5.3.5. Jeigu Klientas nepateikia dokumentų, atitinkančių pirmiau nurodytus reikalavimus, „MisterTango“ turi teisę atsisakyti priimti tokius dokumentus ir neatsižvelgti į tokiuose dokumentuose pateiktą informaciją. Jeigu Klientas neištaiso trūkumų per „MisterTango“ raštu nurodytą terminą ir tai kelia per didelę riziką „MisterTango“ (t. y. neįmanoma priskirti Kliento didesnės rizikos grupei arba nustatyti Kliento tapatybės), „MisterTango“ turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį.

 1. „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITOS NAUDOJIMAS

6.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

6.1.1. Klientas privalo imtis visų pagrįstų priemonių, kad visada saugiai laikytų „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudotojo vardą ir slaptažodį ir niekada jų neatskleistų trečiosioms šalims. „MisterTango“ personalas niekada neprašys, kad Klientas atskleistų savo slaptažodį „MisterTango“ ar kokiai nors trečiajai šaliai. Klientas, gavęs prašymą atskleisti slaptažodį ar kitą prisijungimo informaciją ne Interneto svetainėje arba Programoje, privalo neatskleisti slaptažodžio ar kitos prisijungimo informacijos dėl jokių priežasčių ir nedelsdamas apie šį incidentą pranešti „MisterTango“. Šį pranešimą galima pateikti per support.mistertango.com.

6.1.2. „MisterTango“ rekomenduoja reguliariai keisti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos slaptažodį, siekiant sumažinti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos saugos pažeidimo riziką. Be to, „MisterTango“ rekomenduoja nepasirinkti slaptažodžio, kurį galima lengvai nustatyti pagal informaciją, kurią kas nors gali žinoti arba surinkti apie Klientą, arba slaptažodžio, kuris turi reikšmę. Klientas niekada niekam neturi leisti prisijungti prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos ar leisti stebėti, kaip jis prisijungia prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos.

6.1.3. Klientui pastebėjus ar įtarus, kad „MisterTango“ mokėjimų sąskaita, prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kiti Personalizuoti saugumo požymiai buvo pamesti, pavogti, neteisėtai pasisavinti, naudojami be leidimo ar jiems kilo kitoks pavojus, jam patariama nedelsiant pakeisti slaptažodį ir apie tai pranešti „MisterTango“. Nepagrįstas delsimas pranešti „MisterTango“ gali ne tik paveikti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos saugumą, bet ir lemti Kliento atsakomybę už nuostolius, patirtus dėl tokio delsimo. Įtardamas, kad prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos prisijungė trečiasis asmuo, Klientas turėtų kreiptis į vietos policiją ir pranešti apie incidentą.

6.1.4. Klientas privalo imtis visų pagrįstų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad Kliento el. paštas, naudojamas registracijai „MisterTango“, yra saugus ir prie jo gali prisijungti tik Klientas, kadangi Kliento el. pašto adresas bus naudojamas keičiant slaptažodžius ar bendraujant su Klientu apie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos saugumą. Jeigu kyla pavojus „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje užregistruotam el. pašto adresui „MisterTango“ ir Kliento santykių galiojimo laikotarpiu, apie tai sužinojęs, Klientas privalo apie tai nedelsdamas pranešti „MisterTango“ ir susisiekti su el. pašto paslaugos teikėju.

6.1.5. Neatsižvelgiant į tai, ar Klientas prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos prisijungia naudodamasis viešu, bendru ar savo kompiuteriu, jis privalo visada užtikrinti, kad jo prisijungimo duomenys nebūtų išsaugoti naršyklėje, spartinančiojoje atmintinėje ar kitaip užfiksuoti. Klientas niekada neturėtų naudoti jokių funkcijų, kurios suteikia galimybę išsaugoti prisijungimo duomenis ar slaptažodžius Kliento naudojamame kompiuteryje.

6.2. „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITOS PAPILDYMAS

6.2.1. „MisterTango“ mokėjimų sąskaitai papildyti Klientas turės nurodyti įnešamą sumą eurais ir pasirinkti vieną iš siūlomų „MisterTango“ Piniginės papildymo būdų, siūlomų „MisterTango“ Interneto svetainėje ar Programoje.

6.2.2. „MisterTango“ išimtinai turi teisę pridėti kitų „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos papildymo būdų ir, atitinkamai, bet kuriuo metu nebenaudoti tokių būdų, ir „MisterTango“ nesuteikia garantijų dėl jokio Interneto svetainėje ir (arba) Programoje prieinamo būdo, jeigu atitinkamu metu yra prieinamas bent vienas būdas. Interneto svetainėje ir Programoje pateikti būdai gali skirtis.

6.2.3. „MisterTango“ neatsako už Kliento lėšas, naudojamas „MisterTango“ mokėjimų sąskaitai papildyti, kol „MisterTango“ gauna jas į „MisterTango“ klientų lėšų banko sąskaitą. Elektroniniai pinigai bus išleisti į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą įskaičius atitinkamą sumą į „MisterTango“ klientų lėšų banko sąskaitą, ir jų suma bus tik tokia, kokia buvo gauta „MisterTango“ klientų lėšų banko sąskaitoje.

6.2.4. „MisterTango“ pasilieka teisę taikyti papildomas autorizavimo priemones „MisterTango“ mokėjimų sąskaitai papildyti.

6.2.5. Klientas yra išimtinai atsakingas už mokėjimo duomenų, įvestų „MisterTango“ mokėjimų sąskaitai papildyti, tikslumą ir išsamumą. „MisterTango“ jokiais atvejais neatsako už jokius nuostolius, kuriuos Klientas gali patirti dėl netikslių mokėjimo duomenų.

6.2.6. Klientas supranta ir sutinka, kad Kliento mokėjimo paslaugų teikėjas gali taikyti mokesčius už „MisterTango“ klientų lėšų pervedimą į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą. Klientas supranta, kad „MisterTango“ nebus atsakinga už terminą, per kurį lėšos įskaitomos į „MisterTango“ klientų lėšų banko sąskaitą.

6.3. LĖŠŲ IŠĖMIMAS IŠ „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITOS

6.3.1. Klientas gali bet kada pareikalauti išimti visus „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje laikomus Elektroninius pinigus ar jų dalį šiose Sąlygose nustatyta tvarka. Kad tą padarytų, Klientas turi prisijungti prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos ir vadovautis ten pateiktomis instrukcijomis.

6.3.2. Klientas gali pateikti prašymą išimti visus „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje laikomus Elektroninius pinigus ar jų dalį. „MisterTango“ išimtinai turi teisę pridėti kitų lėšų išėmimo iš „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos būdų ir, atitinkamai, bet kuriuo metu nebenaudoti tokių būdų, ir „MisterTango“ nesuteikia garantijų dėl jokio Interneto svetainėje ir (arba) Programoje prieinamo išėmimo būdo, jeigu atitinkamu metu yra prieinamas bent vienas būdas.

6.3.3. Klientui pateikus prašymą išimti Elektroninius pinigus, privaloma pateikti įrodymą, kad banko (mokėjimų) sąskaita, į kurią Klientas išima lėšas, yra atidaryta Kliento vardu. To nepadarius, prašymas išimti Elektroninius pinigus bus atmestas.

6.3.4. „MisterTango“ neims mokesčio už Elektroninių pinigų išėmimą, tačiau kadangi išėmimo prašymą vykdo trečioji šalis (t. y. mokėjimo paslaugų teikėjai), išėmimui taikomi išėmimo mokesčiai.

6.3.5. Klientas yra išimtinai atsakingas už mokėjimo duomenų, įvestų lėšoms išimti, tikslumą ir išsamumą. „MisterTango“ jokiais atvejais neatsako už Elektroninių pinigų išėmimo išpirkimą į netinkamą banko sąskaitą, jei tai įvyko Klientui pateikus netinkamo mokėjimo duomenis. Klientas, išėmęs lėšas į netinkamą banko sąskaitą, gali paprašyti, kad „MisterTango“ padėtų susigrąžinti tokias lėšas, tačiau „MisterTango“ negarantuoja, kad pastangos susigrąžinti jas, bus sėkmingos, ir neprisiima už tai jokios atsakomybės.

6.3.6. „MisterTango“ neatsako už išėmimo mokėjimą, lėšas gavus Kliento mokėjimo paslaugų teikėjui, kadangi išimant lėšas „MisterTango“ yra mokėtojas, o ne mokėjimo paslaugų teikėjas.

 1. MOKĖJIMAI

7.1. NAUDODAMASIS „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITA, KLIENTAS TURI TEISĘ ATLIKTI ŠIUOS MOKĖJIMUS:

7.1.1. mokėjimus kitam „MisterTango“ klientui per „MisterTango“ banką, kitų „MisterTango“ klientų Mokėjimo prašymus ir nustatyti Pasikartojančius pervedimus;

7.1.2. SEPA mokėjimus;

7.1.3. SWIFT mokėjimus; ir

7.1.4. mokėjimus į kitas mokėjimų sąskaitas, atidarytas kitose mokėjimų sistemose.

Norėdamas atlikti pirmiau nurodytą Mokėjimą, Klientas privalo vadovautis nurodymais „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje.

7.2. „MisterTango“ banke mokėjimai atliekami tik eurais.

7.3. Klientas turi teisę „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje nustatyti Mokėjimų dienos limitą, vadovaudamasis „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje pateiktais nurodymais. Jeigu yra daugiau „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudotojų, tik „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos savininkas ir prijungti naudotojai, turintys visas teises, turi teisę nustatyti tokius limitus.

7.4. MOKĖJIMO PAVEDIMAS YRA GAUTAS:

7.4.1. jeigu Mokėjimą inicijuoja Klientas – dieną, kai toks Mokėjimo pavedimas pateikiamas „MisterTango“ bankui;

7.4.2. jeigu Mokėjimo pavedimą inicijuoja kitas „MisterTango“ klientas (t. y. mokėjimą inicijuoja gavėjas) – dieną, kai Klientas (mokėtojas), kuriam nusiųstas Mokėjimo prašymas, autorizuoja tokį Mokėjimo pavedimą;

7.4.3. Pasikartojančių pervedimų atveju – Darbo dieną, kurią Mokėjimas laikomas įvykdytu. Jeigu tokia diena nėra Darbo diena – pirmą po jos einančią Darbo dieną.

7.5. Jeigu Mokėjimo pavedimas pateiktas ne Darbo dieną arba po 16 val., toks Mokėjimo pavedimas laikomas gautu pirmą po jos einančią Darbo dieną. Terminas tokiam Mokėjimo pavedimui įvykdyti skaičiuojamas nuo čia nurodyto momento.

7.6. KLIENTAS GALĖS BET KADA PAMATYTI SAVO MOKĖJIMO PAVEDIMO STATUSĄ „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITOJE PRISIJUNGĘS PRIE „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITOS. KLIENTAS TURI TEISĘ ATŠAUKTI MOKĖJIMO PAVEDIMUS TIK ŠIAIS ATVEJAIS:

7.6.1. tuo atveju, kai Mokėjimą inicijuoja Klientas, tokio Mokėjimo pavedimo negalima atšaukti, kai Mokėjimo pavedimas yra gautas pagal šias Sąlygas;

7.6.2. tuo atveju, kai Mokėjimo pavedimą inicijuoja kitas „MisterTango“ klientas (t. y. mokėjimą inicijuoja gavėjas), tokio Mokėjimo pavedimo negalima atšaukti po to, kai Klientas autorizavo tokį Mokėjimo pavedimą pagal šias sąlygas;

7.6.3. tuo atveju, kai nustatyti Pasikartojantys pervedimai, vieną darbo dieną prieš datą, kurią turi būti įvykdytas Mokėjimas.

7.7. Jeigu Klientas nurodė netikslią Mokėjimo pavedimo informaciją ir toks Mokėjimo pavedimas dar neįvykdytas, Klientas gali paprašyti pakeisti tokio Mokėjimo pavedimo informaciją pateikęs prašymą per support.mistertango.com, tačiau „MisterTango“ neprivalo įvykdyti Kliento prašymo ar atšaukti tokio Mokėjimo pavedimo. Jeigu Mokėjimo pavedimas buvo įvykdytas pagal Kliento nurodytą Mokėjimo pavedimo informaciją, laikoma, kad „MisterTango“ tinkamai įvykdė savo prievoles ir šio Mokėjimo pavedimo apimtimi neatsako. Klientas gali pareikalauti ištaisyti Mokėjimo pavedimo informaciją (Unikalų identifikatorių), ir „MisterTango“ gali patenkinti tokį prašymą; už tokius pataisymus gali būti taikomas papildomas mokestis.

7.8. Pateikdamas Mokėjimo pavedimą, Klientas privalo aiškiai išreikšti savo valią. Pateikti Mokėjimo pavedimai turi būti aiškūs, nedviprasmiški ir atitikti galiojančius įstatymus. „MisterTango“ nebus laikoma atsakinga už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (arba) prieštaravimus ar kitus Kliento Mokėjimo pavedimo trūkumus ir, atsižvelgdama į tokių klaidų ar trūkumų rūšį, „MisterTango“ gali įvykdyti tokį Mokėjimo pavedimą pagal Mokėjimo pavedime pateiktus duomenis arba atsisakyti įvykdyti tokį Mokėjimo pavedimą.

7.9. Klientas yra atsakingas už tinkamo mokėtojo arba gavėjo Unikalaus identifikatoriaus ir informacijos, reikalingos Kliento Mokėjimo pavedimui įvykdyti, jei jos yra (dėl aiškumo, bet kokia informacija, kurią reikia nurodyti Mokėjimo pavedime, bus pateikta „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje), nurodymą. Jeigu Klientas nurodė Unikalų identifikatorių ir atitinkamas Mokėjimo pavedimas buvo įvykdytas pagal Kliento nurodytą Unikalų identifikatorių, laikoma, kad „MisterTango“ tinkamai įvykdė savo prievoles ir šio Mokėjimo pavedimo apimtimi neatsako. Už tokį Mokėjimą bus taikomas mokestis, kuris nebus Klientui grąžintas net jei „MisterTango“ atsiims Mokėjimą, ir lėšos bus įskaitytos atgal į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą.

7.10. Kad Kliento Mokėjimo pavedimas būtų įvykdytas, Klientas gali būti prašomas įvesti papildomus duomenis, jeigu to reikalauja gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas. Už tinkamos papildomos informacijos įvedimą atsako išimtinai Klientas.

7.11. „MisterTango“ turi teisę, tačiau neprivalo patikrinti, ar Unikalus identifikatorius, reikalingas Mokėjimo pavedimui įvykdyti, atitinka atitinkamo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos savininko vardą ir pavardę (pavadinimą). „MisterTango“ nustačius, kad „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos savininko vardas ir pavardė (pavadinimas) aiškiai nesutampa, „MisterTango“ turi teisę atmesti tokį Mokėjimo pavedimą. Vis dėlto, jeigu „MisterTango“ įvykdo Mokėjimo pavedimą pagal pateiktą Unikalų identifikatorių, laikoma, kad „MisterTango“ tinkamai ir visiškai įvykdė savo prievoles, susijusias su tokiu Mokėjimo pavedimu.

7.12. Atsižvelgiant į 7.9 straipsnį, „MisterTango“ padės Klientui atsiimti Mokėjimą, tačiau „MisterTango“ negarantuoja, kad „MisterTango“ galės tai atlikti. Už mėginimą atsiimti Mokėjimą taikomas mokestis, neatsižvelgiant į tai, ar toks mėginimas yra sėkmingas. Jeigu „MisterTango“ negalėjo atsiimti Mokėjimo ir įskaityti jo atgal į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą, „MisterTango“ pateiks Klientui reikalingą informaciją, kad Klientas savarankiškai pamėgintų susigrąžinti Mokėjimą.

7.13. KLIENTO MOKĖJIMO PAVEDIMAS GALI BŪTI NEVYKDOMAS ARBA VYKDYMAS GALI BŪTI ATIDĖTAS ŠIAIS ATVEJAIS:

7.13.1. „MisterTango“ pagrįstai abejoja, ar Mokėjimo pavedimą pateikė Klientas;

7.13.2. „MisterTango“ pagrįstai abejoja, ar Mokėjimo pavedimas yra teisėtas;

7.13.3. „MisterTango“ turi pagrįstų abejonių dėl Mokėjimo pavedimo turinio;

7.13.4. „MisterTango“ pagrįstai abejoja, ar informacija, duomenys ir (arba) dokumentai, pateikti dėl Mokėjimo pavedimo, yra tikri ir autentiški;

7.13.5. Kliento pateiktas Mokėjimo pavedimas sukelia kitokių abejonių, kurias „MisterTango“ gali tinkamai pagrįsti.

Pirmiau pateiktas sąrašas nėra išsamus. Bet kuriuo iš pirmiau nurodytų atvejų „MisterTango“ turi teisę pareikalauti Kliento pateikti papildomos informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų arba atlikti tam tikrus veiksmus abejonėms dėl Mokėjimo pavedimo išsklaidyti. „MisterTango“ dės visas pastangas ir atliks visus nuo jos priklausančius veiksmus, siekdama iš Kliento surinkti papildomą informaciją, duomenis ir (arba) dokumentus kaip įmanoma greičiau, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo Mokėjimo pavedimo gavimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių „MisterTango“ turi teisę minėtą terminą pratęsti tokiam pačiam terminui. Pasirašydamas Sutartį, Klientas pareiškia ir garantuoja, kad tokiu atveju „MisterTango“ nebus laikoma atsakinga, jeigu Klientas patirs su Mokėjimo pavedimu susijusių nuostolių.

7.14. „MisterTango“ turi teisę pareikalauti Kliento pateikti bet kokios patvirtinamosios informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų, įrodančių Kliento nuosavybės teisę į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje laikomas lėšas, jų kilmę ir teisėtumą ir (arba) motyvus, dėl kurių pateikti Kliento Mokėjimo pavedimai. „MisterTango“ neatsakys Klientui už Mokėjimo pavedimo neįvykdymą, jeigu Klientas neįvykdys „MisterTango“ prašymo.

7.15. JEIGU NENURODYTA KITAIP, MOKĖJIMO PAVEDIMAI VYKDOMI DARBO DIENOMIS. MOKĖJIMO PAVEDIMAI VYKDOMI LAIKANTIS ŠIŲ TERMINŲ:

7.15.1. Mokėjimo pavedimai „MisterTango“ banke (kitiems „MisterTango“ klientams) įvykdomi per 10 (dešimt) minučių;

7.15.2. „Sepa“ mokėjimo pavedimai įvykdomi ne vėliau kaip kitą Darbo dieną;

7.15.3. Mokėjimo pavedimai eurais Lietuvos Respublikoje, pateikti ne vėliau kaip 12 val., įvykdomi tą pačią Darbo dieną, jeigu toks Mokėjimo pavedimas pateiktas Darbo dieną;

7.15.4. kiti Mokėjimo pavedimai įvykdomi per 4 (keturias) Darbo dienas.

7.16. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 4 straipsnį, kai mokėjimo priemonės pagal sutartį yra susijusios tik su atskiromis mokėjimo operacijomis, kurios neviršija 30 EUR arba kurioms nustatyta 150 EUR mėnesio išlaidų riba arba kurių elektroninė laikmena neviršija 150 EUR, „MisterTango“ taiko išimtis mažos vertės mokėjimo priemonėms ir elektroniniams pinigams:

7.16.1. „MisterTango“ nepraneša mokėjimo paslaugų vartotojui apie atsisakymą vykdyti mokėjimo nurodymą, jei yra aišku, kad mokėjimo nurodymas nebus vykdomas;

7.16.2. mokėtojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai buvo perduotas mokėjimo nurodymas arba gavėjas davė sutikimą dėl mokėjimo operacijos.

7.17. „MISTERTANGO“ BUS LAIKOMA ATSAKINGA UŽ TINKAMĄ MOKĖJIMO PAVEDIMO VYKDYMĄ PAGAL ŠIAS SĄLYGAS IR GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI „MISTERTANGO“ ŽINO, KAD MOKĖJIMĄ GAVO GAVĖJO MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAS, IR GALI TAI ĮRODYTI. JEIGU MOKĖJIMO PAVEDIMAS NEBUVO ĮVYKDYTAS ARBA BUVO ĮVYKDYTAS NE LAIKU, NETINKAMAI ARBA NE PAGAL ŠIAS SĄLYGAS, „MISTERTANGO“ PRIVALO:

7.17.1. grąžinti tokio Mokėjimo pavedimo sumą į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą; ir

7.17.2. atkurti Kliento „MisterTango“ mokėjimo sąskaitos likutį taip, lyg Mokėjimas nebūtų buvęs atliktas; ir

7.17.3. užtikrinti, kad Klientas nepatirs nuostolių, susijusių su nesumokėjimu ar palūkanomis, gautomis už tam tikrą laikotarpį (atsižvelgiant į atvejį).

Pirmiau nurodytu atveju „MisterTango“ visomis priemonėmis stengsis sekti tokį Mokėjimą ir už jo atsiėmimą nebus taikomas joks mokestis.

7.18. Jeigu Mokėjimą inicijuoja gavėjas, „MisterTango“ privalo užtikrinti, kad mokėtojui tinkamai ir laiku būtų perduotas Mokėjimo prašymas. „MisterTango“ privalo užtikrinti, kad gavėjas nepatirs jokių nuostolių, susijusių su pavėluotu Mokėjimo prašymo perdavimu.

7.19. Jei dėl Mokėjimo pavedimo reikės atlikti papildomų veiksmų, įskaitant Kliento Mokėjimo pavedimo klaidų taisymą, tačiau tuo neapsiribojant, Klientas apie juos informuojamas el. paštu, adresu, nurodytu atidarant „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą. Jeigu dėl Kliento klaidos Mokėjimo pavedime toks Mokėjimo pavedimas būtų atmestas, už tokį Mokėjimo pavedimą taikomas toks mokestis, lyg jis būtų įvykdytas.

7.20. Kliento Mokėjimo pavedimas bus atmestas, jeigu jame yra klaidų ir „MisterTango“ negali jų ištaisyti. Jeigu tokioms klaidoms ištaisyti pakanka duomenų, „MisterTango“ turi teisę, tačiau neprivalo tai atlikti pati ir įvykdyti Mokėjimo pavedimą. Jeigu dėl klaidos Mokėjimo pavedime toks Mokėjimo pavedimas buvo atmestas, už tokį Mokėjimo pavedimą taikomas toks mokestis, lyg jis būtų įvykdytas.

7.21. Sudarydamas Sutartį su „MisterTango“, Klientas sutinka nuolat stebėti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos likutį ir užtikrinti, kad pateikiant Mokėjimo pavedimą, joje būtų Kliento Mokėjimo pavedimui įvykdyti reikalingas likutis. „MisterTango“ neįsipareigoja stebėti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos likučio ir kokiu nors būdu siųsti Klientui su tuo susijusius pranešimus.

7.22. Jeigu Kliento „MisterTango“ mokėjimų sąskaita areštuojama arba jos naudojimas sustabdomas, Klientas negali pateikti Mokėjimo pavedimo, ir pateikti Mokėjimo pavedimai nevykdomi.

7.23. „MisterTango“ turi teisę sustabdyti Kliento Mokėjimo pavedimo vykdymą, jeigu to reikalauja galiojantys įstatymai arba dėl kitų priežasčių, kurių „MisterTango“ negali kontroliuoti.

7.24. Jeigu Mokėjimą inicijuoja gavėjas, toks Mokėjimas įvykdomas tik tada, kai Klientas (mokėtojas) autorizuoja tokį Mokėjimą ir gavėjas yra iš anksto pateikęs mokėtojui atitinkamą informaciją apie tokį Mokėjimą. Jeigu Klientas autorizavo gavėjo inicijuotą Mokėjimą ir autorizavęs Mokėjimą, a) Klientas nežinojo apie Mokėjimo sumą ir b) suma viršijo pagrįstus Kliento lūkesčius, Klientas gali pareikalauti grąžinti tokį Mokėjimą. Klientas privalo pateikti prašymą grąžinti per 8 (aštuonias) savaites nuo Mokėjimo datos.

7.25. Klientas privalo nedelsdamas pranešti „MisterTango“, jeigu į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą buvo įskaitytos Klientui nepriklausančios lėšos. Klientas neturi teisės niekaip naudoti tokių lėšų, neatsižvelgdamas į priežastį, dėl kurios šios lėšos buvo įskaitytos į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas neatšaukiamai sutinka, kad klaidingos lėšos būtų nuskaičiuotos nuo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos Klientui nepateikus Mokėjimo pavedimo. Jeigu „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje nepakanka lėšų, Klientas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas, įskaityti atitinkamą lėšų sumą į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą. Kol Klientas neįvykdė pirmiau nurodytos prievolės, „MisterTango“ turi teisę užšaldyti likusią lėšų sumą „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje ir sustabdyti Kliento mokėjimo pavedimų vykdymą. Jeigu Klientas neįneša atitinkamos lėšų sumos į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą per 5 (penkias) Darbo dienas, „MisterTango“ turi teisę pasinaudoti kitomis teisėmis atsiimti tokias lėšas pagal galiojančius įstatymus. Pasirašydamas Sutartį, Klientas pareiškia ir garantuoja, jog jis supranta, kad tokiu atveju Klientas ne tik privalo grąžinti tokias lėšas, bet ir atlyginti visas išlaidas ir (arba) nuostolius, kuriuos „MisterTango“ patyrė atsiimdama tokias lėšas.

7.26. Jeigu Kliento Mokėjimo pavedimas grąžinamas ir „MisterTango“ neatsako už tokį grąžinimą (pvz., Mokėjimo pavedimo negalima įvykdyti dėl klaidingo Unikalaus identifikatoriaus), mokesčiai už tokio Mokėjimo pavedimo grąžinimą nebus grąžinti ir „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje bus taikomi papildomi mokesčiai, susiję su grąžinimu.

7.27. Jeigu „MisterTango“ yra atsakinga už Mokėjimo pavedimo nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tokiems Mokėjimams jokie mokesčiai netaikomi.

7.28. Klientas privalo reguliariai stebėti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą ir peržiūrėti visas joje atliktas operacijas, įskaitant Kliento mokėjimo pavedimus, tačiau jais neapsiribojant, ir informuoti „MisterTango“ apie bet kokius neatitikimus „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo Mokėjimo įvykdymo dienos išsiuntęs pranešimą per support.mistertango.com.

7.29. „MisterTango“ turi teisę naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjų užsakomąsias paslaugas, siekiant suteikti Paslaugas Klientui, įskaitant Kliento Mokėjimo pavedimų vykdymą, tačiau tuo neapsiribojant. Pasirašydamas Sutartį, Klientas pareiškia ir garantuoja, jog supranta, kad Kliento Mokėjimo pavedimų vykdymą gali sustabdyti tokia trečioji šalis, ir „MisterTango“ neprisiims jokios atsakomybės už tokį sustabdymą, tačiau stengsis nustatyti tokio sustabdymo priežastis.

 1. AUTORIZAVIMAS

8.1. Visi Mokėjimai turi būti autorizuojami prieš juos įvykdant. Mokėjimo pavedimus autorizuoja Klientas, autentifikuodamas Mokėjimo pavedimą pagal „MisterTango“ pateiktus nurodymus.

8.2. MOKĖJIMUI AUTORIZUOTI KLIENTAS NAUDOJA PERSONALIZUOTUS SAUGUMO POŽYMIUS. DĖL PERSONALIZUOTŲ SAUGUMO POŽYMIŲ KLIENTAS PRIVALO:

8.2.1. naudoti Personalizuotus saugumo požymius pagal „MisterTango“ pateiktus nurodymus. Jeigu Klientas tokių nurodymų nesilaiko, jis atsako už visus su tuo susijusius nuostolius;

8.2.2. laikyti Personalizuotus saugumo požymius jokiais būdais neprieinamus trečiosioms šalims. Kliento prievolė užtikrinti Personalizuotų saugumo požymių saugumą apima ir ne tik pareigą užtikrinti, kad Personalizuoti saugumo požymiai nebūtų prarasti, pamesti ar kitaip neteisėtai pasisavinti, bet ir kad jų nebūtų galima nukopijuoti ar gauti duomenis, reikalingus autorizuoti Mokėjimo pavedimus bet kokiais kitais būdais fiziškai jų negavus;

8.2.3. nedelsiant pranešti „MisterTango“ apie Personalizuotų saugumo požymių praradimą, vagystę ar neteisėtą naudojimą.

8.3. „MisterTango“ pasilieka teisę užblokuoti Personalizuotus saugumo požymius, jeigu to reikia dėl saugumo. Toks blokavimas gali būti laikinas arba nuolatinis. Klientui bus pranešta apie tokį blokavimą el. paštu adresu, naudotu „MisterTango“ mokėjimų sąskaitai atidaryti, išskyrus atvejus, kai „MisterTango“ neturi teisės to atlikti pagal galiojančius įstatymus. Blokavimas bus pašalintas išnykus jo pagrindui.

8.4. „MisterTango“ pasilieka išimtinę teisę reikalauti, kad Klientas atliktų papildomus veiksmus Kliento Mokėjimo pavedimui autentifikuoti, t. y. tokie veiksmai gali būti tiesiogiai nenurodyti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje. „MisterTango“ pasinaudojus tokia teise, Klientui tai nurodoma el. paštu, adresu, naudotu registracijai „MisterTango“. Laikoma, kad bet kokį autorizavimą „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje atliko Klientas, ir jis turi tokį pačią teisinę galią kaip ant popierinio dokumento fiziškai padėtas parašas. Laikoma, kad toks autorizavimas yra tinkamas Mokėjimo autorizavimo įrodymas, ir tokiu atveju Klientas neturi teisės ginčyti tokio Mokėjimo.

8.5. JEIGU NUO „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITOS BUVO NURAŠYTOS LĖŠOS, NORS KLIENTAS NEAUTORIZAVIMO ATITINKAMO MOKĖJIMO, „MISTERTANGO“ PRIVALO KIEK PRAKTIŠKAI ĮMANOMA GREIČIAU, TAČIAU NE VĖLIAU KAIP IKI DARBO DIENOS PABAIGOS KITĄ DIENĄ PO TOS, KAI „MISTERTANGO“ SUŽINOJO APIE ATLIKTĄ NEAUTORIZUOTĄ MOKĖJIMĄ:

8.5.1. grąžinti Klientui tokio neautorizuoto Mokėjimo sumą; ir

8.5.2. atkurti „MisterTango“ mokėjimo sąskaitos likutį taip, lyg Mokėjimas nebūtų atliktas; ir

8.5.3. užtikrinti, kad Klientas nepatirs nuostolių, susijusių su nesumokėjimu ar palūkanomis, gautomis už tam tikrą laikotarpį (atsižvelgiant į atvejį).

išskyrus atvejus, kai „MisterTango“ turi objektyvių priežasčių įtarti Sukčiavimą, kaip apibrėžta šios Sutarties 29 dalyje. Pastaruoju atveju „MisterTango“ privalo raštu pranešti priežiūros institucijai, Lietuvos bankui, priežastis, kurios suteikia „MisterTango“ pagrindą įtarti Sukčiavimą.

8.6. Klientas privalo pranešti „MisterTango“ apie bet kokius ir visus neautorizuotus Mokėjimus Kliento „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje pagal 7.27 straipsnį.

 1. MOKESČIAI

9.1. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas įsipareigoja atsiskaityti už „MisterTango“ Paslaugas šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

9.2. Klientui taikomi mokesčiai yra nurodyti čia. „MisterTango“ turi teisę vienašališkai pakeisti už Paslaugas taikomus mokesčius kaip, nurodyta 14 dalyje. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas pareiškia ir garantuoja, kad jis susipažino su taikomais mokesčiais ir atitinkamomis, su jais susijusiomis, sąlygomis.

9.3. Klientas mokės Mėnesinį mokestį. Mėnesinis mokestis skaičiuojamas už kiekvieną kalendorinį mėnesį ir yra negrąžinamas. Šie mokesčiai bus nuskaityti nuo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos. Klientas privalo užtikrinti, kad yra pakankamai lėšų Mėnesiniam mokesčiui sumokėti. Jeigu sumos nepakanka Mėnesiniam mokesčiui išskaičiuoti, „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudojimas sustabdomas, kol į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą bus įskaityta pakankamai lėšų Mėnesiniam mokesčiui sumokėti. Pirmiau nurodytu atveju Klientas privalo atlyginti visus nuostolius, patirtus dėl „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos sustabdymo. Klientas turi teisę bet kada pasikeisti Mokėjimo planą. Dėl aiškumo reikia pažymėti, kad pavėluotai sumokėjus Mėnesinį mokestį, skaičiuojamos palūkanos.

9.4. Norėdamas pasikeisti Mokėjimo planą, jei tai įmanoma, Klientas turi vadovautis „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje Interneto svetainėje arba Programoje pateiktais nurodymais.

9.5. Visi mokesčiai, mokėtini už Mokėjimą, nurodomi prieš Mokėjimo pavedimo autorizavimą. Pasirašydamas Sutartį, Klientas duoda leidimą „MisterTango“ išskaičiuoti už Mokėjimo pavedimus taikomus mokesčius visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9.6. Taikomi mokesčiai išskaičiuojami įvykdžius Kliento Mokėjimo pavedimą. Klientas privalo užtikrinti, kad jo „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje pakanka lėšų už pateiktą Mokėjimo pavedimą taikomiems mokesčiams sumokėti. Pasirašydamas Sutartį, Klientas pareiškia ir garantuoja, kad jis supranta, jog „MisterTango“ turi teisę atmesti Kliento Mokėjimo pavedimą, jeigu „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje nepakanka lėšų.

9.7. „MisterTango“ turi teisę apmokestinti Kliento užklausas taikydama papildomą, „MisterTango“ faktiškai patirtas išlaidas atitinkantį mokestį.

9.8. Tuo atveju, kai „MisterTango“ sužino, kad Klientas užsiima prekiavimo veikla (angl. Trading), nors to ir nenurodė PSK anketoje, „MisterTango“ turi teisę pakeisti tokio Kliento planą į RED planą.

9.9. Jeigu „MisterTango“ dėl kokios nors priežasties neišskaičiavo Mėnesinio mokesčio ar kito pagal Sutartį taikomo mokesčio, „MisterTango“ turi teisę tai atlikti per 1 (vienerius) metus nuo dienos, kai turėjo būti sumokėtas Mėnesinis mokestis arba kitos „MisterTango“ mokėtinos įmokos.

9.10Laiku ir tinkamai neatsiskaitęs už „MisterTango“ Paslaugas šiose Sąlygose nurodyta tvarka, Klientas privalo mokėti delspinigius, lygius 0,03 % nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, kol bus visiškai atsiskaityta su „MisterTango“.

 1. TEISĖS IR PAREIGOS

10.1. „MISTERTANGO“ TEISĖS IR PAREIGOS

10.1.1. „MisterTango“ privalo teikti Paslaugas pagal Sutartį ir galiojančius įstatymus.

10.1.2. „MisterTango“ turi teisę:

10.1.2.1. reikalauti informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų šiai Sutarčiai vykdyti;

10.1.2.2. išskaičiuoti mokesčius iš „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos pagal Sutarties sąlygas;

 

10.1.2.3. sustabdyti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudojimą; ir

10.1.2.4. kitas Sutartyje arba galiojančiuose įstatymuose nurodytas teises.

10.2. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

10.2.1. Klientas privalo:

10.2.1.1. naudotis Paslaugomis pagal Sutartyje ir galiojančiuose įstatymuose numatytas sąlygas;

10.2.1.2. neatsidaryti daugiau kaip trijų „MisterTango“ mokėjimų sąskaitų, išskyrus atvejus, kai „MisterTango“ Klientui tai leido;

10.2.1.3. nesinaudoti „MisterTango“ Paslaugomis iš anoniminių IP adresų;

10.2.1.4. neteikti klaidingos, klaidinančios ar netikslios informacijos, duomenų ar dokumentų;

10.2.1.5. nenaudoti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos nelegaliai, neteisėtai ar nesąžiningai veiklai;

10.2.1.6. nenaudoti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos veiklai, kuri gali pakenkti „MisterTango“ prekių ženklui ir įvaizdžiui;

10.2.1.7. nenaudoti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos morališkai ar etiškai abejotinais tikslais arba tikslais, kurie kaip nors pažeidžia galiojančius įstatymus, taisykles ir kitus teisės aktus;

10.2.1.8. nenaudoti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos trečiosios šalies naudai;

10.2.1.9. neįsilaužti į „MisterTango“ banką ir kitą programinę įrangą ir (arba) programas (jei jų yra), reikalingas Paslaugoms Klientui teikti, netinkamai prie jų neprisijungti ir nekliudyti jų veiklai;

10.2.1.10. nepažeisti „MisterTango“ ar kitų trečiųjų šalių autorių teisių, patentų prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ar teisių į viešumą ar privatumą;

10.2.1.11. pateikti visą informaciją, duomenis ir (arba) dokumentus, kurių prašo „MisterTango“ dėl pagal Sutartį teikiamų Paslaugų;

10.2.1.12. neatskleisti Personalizuotų saugumo požymių, išduotų „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudojimo reikmėms. Klientas privalo supažindinti kiekvieną prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos prijungtą naudotoją su šiuo reikalavimu. Jeigu Klientas nesilaiko šios nuostatos arba galėjo neleisti perduoti Personalizuotus saugumo požymius, tačiau to nepadarė, arba juos perdavė tyčia ar dėl didelio neatsargumo, Klientas atsako už visus patirtus nuostolius ir įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius (jei jų būtų), jeigu jie jų patyrė dėl Kliento ar Kliento atstovo neveikimo; ir

10.2.1.13. sąžiningai veikti ir laikytis Sutarties nuostatų (įskaitant šias Sąlygas, tačiau jomis neapsiribojant).

10.2.2. Klientas turi teisę reikalauti, kad „MisterTango“ teiktų Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas.

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

11.1. „MisterTango“ banko ir kitos programinės įrangos ir (arba) programų, reikalingų „MisterTango“ Paslaugoms Klientui teikti, savininkas yra „MisterTango“ (arba „MisterTango“ trečiosios šalies pardavėjas, atsižvelgiant į atvejį). Nuosavybės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į „MisterTango“ banką ir (arba) kitą programą priklauso išimtinai „MisterTango“ ar susijusiai trečiajai šaliai.

11.2. ATSIŽVELGIANT Į 11.1 STRAIPSNĮ, KLIENTAS NETURI TEISĖS:

11.2.1. kopijuoti „MisterTango“ banko, kitos programinės įrangos ir (arba) programų; ar

11.2.2. keisti, adaptuoti, dekompiliuoti, skelbti, platinti ar komerciniais tikslais naudoti „MisterTango“ banką, kitą programinę įrangą ir (arba) programas arba bet kokį „MisterTango“ banko turinį, taikyti jiems apgrąžos technologiją, kurti iš jų išvestinius kūrinius; ar

11.2.3. pašalinti bet kokius pranešimus apie autorių ar nuosavybės teises „MisterTango“ banke, kitoje programinėje įrangoje ir (arba) programose; ar

11.2.4. naudoti, platinti ar atskleisti konfidencialią, asmeninę ar neatskleistiną informaciją, pateiktą „MisterTango“ banke, kitoje programinėje įrangoje ir (arba) programose be tinkamo leidimo;

11.2.5. neteisėtai ar neleistinai naudoti „MisterTango“ banką, kitą programinę įrangą ir (arba) programas (įskaitant mėginimą gauti neteisėtą prieigą, įdiegti kompiuterio virusą ar kenkimo programą, ar kliudyti jų veiklai).

11.3. Susidarius bet kuriai situacijai iš nurodytųjų 11.2.1 straipsnyje, Klientas privalo atlyginti tiesioginę ir netiesioginę „MisterTango“ ir (arba) trečiosios šalies, susijusios su tokiu įvykiu, žalą ir nuostolius. Neatsižvelgiant į tai, kas nurodyta, bet kuris toks įvykis bus esminis Sutarties pažeidimas ir suteiks „MisterTango“ teisę nedelsiant nutraukti Sutartį neatsižvelgiant į šioje Sutartyje numatytas jos nutraukimo sąlygas ir užblokuoti prieigą prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos, kitos programinės įrangos ir (arba) programų, jeigu „MisterTango“ mano, kad reikia apsaugoti „MisterTango“ arba trečiųjų šalių intelektinę nuosavybę ir išvengti bet kokios kitos „MisterTango“ arba trečiųjų šalių žalos ir nuostolių.

11.4. Klientas neturi teisės naudoti „MisterTango“ prekių ženklo be išankstinio rašytinio „MisterTango“ sutikimo. Šioje Sutartyje prekių ženklas apibrėžiamas kaip „MisterTango“ žodis ir (arba) grafinis ženklas.

 1. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

12.1. Bet kokie asmens duomenys, susiję su Sutarties vykdymu, tvarkomi pagal „MisterTango“ privatumo politiką.

 1. PERLEIDIMAS

13.1. „MisterTango“ turi teisę be išankstinio Kliento sutikimo perleisti visas teises ir pareigas pagal Sutartį arba jų dalį trečiajai šaliai. Tokiais atvejais Sutartis lieka galioti be pakeitimų, o naujoji šalis pakeičia „MisterTango“ kaip susitariančioji šalis.

13.2. Klientas neturi teisės perleisti ar kitaip perkelti visų teisių ir pareigų pagal Sutartį ar jį dalies trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio „MisterTango“ sutikimo.

 1. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. „MisterTango“ turi teisę vienašališkai pakeisti Sutartį, įskaitant taikomus Mokesčius, apie tai raštu pranešusi prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, jeigu prie Sutarties pridedamame dokumente nenurodyta kitaip. Prieš trumpesnį terminą pranešama, jeigu objektyviai pateisinami greitesni Sutarties pakeitimai. Prieš trumpesnį terminą galima pranešti, jeigu pakeitimas atliekamas reaguojant į pasikeitusius galiojančius įstatymus, valdžios institucijų reikalavimus, dėl saugumo ar tai objektyviai pateisinama dėl kitų priežasčių. Neatsižvelgiant į pirmiau pateiktą nuostatą, „MisterTango“ pasilieka teisę nepranešti Klientui apie pakeitimus, kurie yra palankūs Klientui (pvz., sumažintus mokesčius) arba nedaro esminės įtakos. Pagal šią Sutartį pakeista gramatika ir stilius, ištaisytos klaidos, perfrazavimas, pakeista sakinių, straipsnių ar dalių tvarka ar įvestos naujos formuluotės tam, kad Sutarties nuostatos būtų geriau suprantamos, jeigu nė vienas iš pirmiau nurodytų pakeitimų nesusiaurina Kliento teisių ar nepablogina jo padėties, nelaikomi darančiais esminį poveikį.

14.2. Pranešimas apie Sutarties pakeitimą atsiunčiamas „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą atidarant „MisterTango“ užregistruotu el. pašto adresu.

14.3. Siekiant išvengti abejonių, Klientas neturi teisės vienašališkai pakeisti Sutarties, kurią raštu pasirašė abi šalys.

14.4. Jeigu Sutartis keičiama, laikoma, kad Klientas patvirtino šiuos pakeitimus, išskyrus atvejus, kai šie pakeitimai blogina Kliento padėtį, ir Klientas prieš pakeitimų įsigaliojimo datą praneša „MisterTango“, kad Klientas nenori, jog jam būtų taikomos naujos Sutarties sąlygos, išsiuntęs pranešimą per support.mistertango.com. Dėl aiškumo reikia pažymėti, jog Klientui naudojantis Paslaugomis įsigaliojus naujai Sutarties redakcijai, laikoma, kad Klientas patvirtino naują Sutarties redakciją (ir atitinkamus pakeitimus).

14.5. Jeigu Klientas raštu informuoja „MisterTango“, jog jis nenori, kad jam būtų taikoma naujos redakcijos Sutartis, Sutartis laikoma nutraukta dieną, kurią įsigaliotų nauja jos versija.

 1. DRAUDIMAS ATSKLEISTI

15.1. „MisterTango“ ir Klientas privalo laikyti visą informaciją, susijusią su „MisterTango“ ir Kliento santykiais, konfidencialia, neatsižvelgiant į formą, kuria gauta tokia informacija. Konfidencialumo įsipareigojimai galioja, išskyrus atvejus, kai kitaip susitarta raštu, ir atvejus, kuriais Šalys privalo atskleisti tokią informaciją pagal įstatymus, kitus teisės aktus ar valdžios institucijos priimtą sprendimą, arba kai atitinkama informacija jau viešai prieinama, ir šio fakto negalima susieti su kitos Šalies padarytu Sutarties pažeidimu.

15.2. „MisterTango“ turi teisę atskleisti informaciją apie Klientą trečiosioms šalims, subrangovams ir kitoms įmonėms, jeigu „MisterTango“ privalo ją atskleisti, kad įvykdytų savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

15.3. Jeigu Sutartis nebetaikoma dėl Kliento padaryto esminio Sutarties pažeidimo ar dėl to, kad Klientas palengvino sukčiavimą ar prie jo prisidėjo, „MisterTango“ gali pranešti apie Klientą atitinkamoms valdžios institucijoms, ir toks pranešimas nelaikomas pareigos neatskleisti pažeidimu.

15.4. 15 dalis galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir lieka galioti Sutartį nutraukus.

 1. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. KIEKVIENA ŠALIS PAREIŠKIA IR GARANTUOJA KITAI ŠALIAI, KAD TOLIAU PATEIKTI ŠALIES PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS YRA VISAIS ATŽVILGIAIS TIKRI IR TEISINGI SUTARTIES PASIRAŠYMO DIENĄ IR TOKIE IŠLIEKA SUTARČIAI ĮSIGALIOJUS, LYG BŪTŲ PATEIKTI IŠ NAUJO:

16.1.1. Leidimai. Šalis turi visas teises, galią ir įgaliojimus (įskaitant jos organų, kreditorių ir valdžios institucijų sprendimus ir sutikimus), kurių reikia Sutarčiai pasirašyti ir joje numatytiems įsipareigojimams atlikti, ir visi šie sprendimai ir sutikimai yra galiojantys ir įgyvendinami. Pagal Sutartį Šaliai kyla galiojantys ir privalomi įsipareigojimai, įgyvendinami jos sąlygose nustatyta tvarka.

16.1.2. Neprieštaravimas. Nei šios Sutarties pasirašymas, nei jos sąlygų vykdymas neprieštarauja i) jokio Šaliai taikomo leidimo, sutikimo, sprendimo, nutarties ar potvarkio, kurį priėmė bet koks asmuo, valdžios institucija, organizacija ar ginčų sprendimo organas, ii) jokio Šalies sudaryto sandorio ar prisiimto įsipareigojimo, ir iii) jokių galiojančių įstatymų ar įsteigimo šalies įstatymų, ir Pasirašydama šią Sutartį ir vykdydama jos sąlygas, Šalis jų nepažeidžia.

16.1.3. Jokių teismo procesų. Nėra jokių nagrinėjamų ar gresiančių ieškinių, bylų, procesų, arbitražo procedūrų, tyrimų ar posėdžių jokiose valdžios institucijose ar ginčų sprendimo organuose prieš Šalį, kurie gali turėti įtakos Šalies gebėjimui vykdyti jos įsipareigojimus pagal Sutartį.

16.1.4. Veiksnumas. Šalis yra i) tinkamai įsteigta įmonė, kuri nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama, nemoki, pertvarkoma, atskiriama ar likviduojama, ir šios procedūros Šaliai negresia; arba ii) fizinis asmuo, kuris yra visiškai veiksnus.

 1. ATSAKOMYBĖ

17.1. ATSAKOMYBĖ, ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

17.1.1. Neatsižvelgiant į kitas šių Sąlygų nuostatas, kuriose aptartas „MisterTango“ atsakomybės ribojimas, „MisterTango“ jokiomis aplinkybėmis neatsako už jokius specifinius, netiesioginius, pasekminius nuostolius, trečiųjų šalių pretenzijas ir (arba) prarastus duomenis, pelną, pajamas, klientus, prestižą ar naudą.

17.1.2. Nepaisant pirmiau nurodytos nuostatos ir ja neapribojant atsakomybės, Klientas privalo atlyginti visus „MisterTango“ nuostolius ir apsaugoti ją nuo reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius, teisinius procesus ar išlaidas (įskaitant teisininkų mokesčius iki pagrįstos ribos, tačiau jais neapsiribojant), įskaitant bet kokias „MisterTango“ taikomas baudas ar mokesčius Klientui pažeidus Sutartį ir (arba) bet kokias susijusias Klientui taikomas taisykles ar teisės aktus ir (arba) jų nesilaikant, tačiau tuo neapsiribojant. Pirmiau pateiktos nuostatos galioja neatsižvelgiant į tai, kad Sutartis nutraukta.

17.1.3. Atsakomybės ribojimas netaikomas, jeigu to neleidžia galiojantys įstatymai.

17.1.4. „MisterTango“ neatsako už:

17.1.4.1. bet kokį Mokėjimą ar nuostolius, susijusius su tokiu Mokėjimu, patirtus Klientui neapsaugojus savo prisijungimo prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos informacijos ir priemonių, reikalingų Mokėjimui autorizuoti (neatsižvelgiant į priežastį) ar praradus, pavogus ar neteisėtai pasisavinus „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą ar Personalizuotus saugumo požymius, reikalingus tam, kad būtų galima prisijungti prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos ar autorizuoti Mokėjimą, ar įsilaužus į „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą, ir Klientui nedelsiant nepranešus „MisterTango“ apie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos ar Personalizuotų saugumo savybių praradimą, vagystę ar neteisėtą pasisavinimą;

17.1.4.2. klaidas, vėlavimą, lėšų sustabdymą ir neatitikimus, kurie įvyko dėl trečiųjų šalių, kurių „MisterTango“ negali kontroliuoti;

17.1.4.3. bet kokių „MisterTango“ prievolių pažeidimą, kurį padarė trečiosios šalys, kurių „MisterTango“ negali kontroliuoti;

17.1.4.4. bet kokias pasekmes, kylančias „MisterTango“ nutraukus Sutartį, sustabdžius Paslaugų teikimą ar pavėlavus sumokėti, jeigu „MisterTango“ veikė pagal Sutartį ir galiojančius įstatymus;

17.1.4.5. Sutarties nutraukimą ir (arba) bet kokią žalą, padarytą „MisterTango“ laikantis galiojančių įstatymų ir (arba) teismo nutarties ir (arba) kitų valdžios institucijų nurodymų.

17.1.5. Klientas gali patirti iki 50 EUR (penkiasdešimties eurų) nuostolių už autorizuotą Mokėjimą, jeigu tokie nuostoliai patirti praradus, pavogus ar neteisėtai pasisavinus Personalizuotus saugumo požymius.

17.1.6. Klientas nepatirs jokių nuostolių dėl neautorizuoto Mokėjimo šiais atvejais:

17.1.6.1. Klientas negalėjo pastebėti Personalizuotų saugumo požymių praradimo, vagystės ar neteisėto pasisavinimo iki neautorizuoto Mokėjimo įvykdymo, išskyrus atvejus, jeigu Klientas veikė nesąžiningai;

17.1.6.2. Už neautorizuotą mokėjimą atsako „MisterTango“.

17.1.7. Už bet kokius Kliento patirtus nuostolius, susijusius su neautorizuotais Mokėjimais, atliktais:

17.1.7.1. nesilaikant šių Kliento Personalizuotų saugumo požymių naudojimo taisyklių dėl tyčinio arba neatsargaus Kliento pažeidimo arba Klientui veikiant nesąžiningai;

17.1.7.2. nedelsiant, kai tik praktiškai įmanoma nepranešus „MisterTango“ apie Personalizuotų saugumo požymių praradimą, vagystę ar neteisėtą pasisavinimą;

17.1.7.3. nesilaikant „MisterTango“ nurodymų dėl Kliento Personalizuotų saugumo požymių apsaugos

atsako Klientas.

17.2. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

17.2.1. Nepaisant pirmiau nurodytų nuostatų, „MisterTango“ neatsako už nuostolius, patirtus nesilaikant savo įsipareigojimų, susijusių su aplinkybėmis, kurių „MisterTango“ negali kontroliuoti. Netgi atvejais, kai viršenybę turi griežtesnės atsakomybės taisyklės, „MisterTango“ negali būti laikoma atsakinga už nuostolius, patirtus:

17.2.1.1. sugedus IT sistemoms, negalint prisijungti prie IT prieigos, sugadinus duomenis, saugomus IT sistemose dėl bet kokių pirmiau išvardytų priežasčių, neatsižvelgiant į tai, ar „MisterTango“ ar trečioji šalis yra atsakinga už tokių sistemų administravimą,

17.2.1.2. nutrūkus elektros tiekimui „MisterTango“ telekomunikacijų sistemose, pritaikius teisines ar administracines priemones, įvykus gamtos nelaimėms, karui, revoliucijai, civiliniams neramumams, sabotažui, terorizmui ar vandalizmui (įskaitant virusų atakas ir įsilaužimą į kompiuterį),

17.2.1.3. dėl streiko, lokauto, boikoto ar blokados, neatsižvelgiant į tai, ar konfliktas nukreiptas prieš „MisterTango“ ar jos arba „MisterTango“ organizacijos pradėtas, ir neatsižvelgiant į tokio konflikto priežastį. Pirmiau nurodytos nuostatos taip pat taikomos, jeigu konfliktas paveikia „MisterTango“ dalis ir kitas aplinkybes, kurių „MisterTango“ negali kontroliuoti.

17.2.2. „MisterTango“ atsakomybės ribojimas nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atveju netaikomas, jeigu:

17.2.2.1. Sutarties sudarymo dieną „MisterTango“ turėjo numatyti aplinkybes, dėl kurių atsirado nuostoliai, arba jeigu „MisterTango“ būtų galėjusi išvengti nuostolių ar jų pasekmių ar jas įveikti ėmusis tinkamų komercinių atsargumo priemonių;

17.2.2.2. „MisterTango“ yra visada atsakinga už aplinkybes, dėl kurių atsirado nuostoliai, pagal teisės aktus..

 1. „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITOS SUSTABDYMAS

18.1. „MISTERTANGO“ TURI TEISĘ SUSTABDYTI „MISTERTANGO“ MOKĖJIMŲ SĄSKAITĄ ŠIAIS ATVEJAIS:

18.1.1. Klientas nepateikia „MisterTango“ prašomos informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų per prašyme nurodytą terminą;

18.1.2. Klientas laiku ir tinkamai neatsiskaito su „MisterTango“ pagal šios Sutarties sąlygas;

18.1.3. Klientas turi neigiamą likutį „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje;

18.1.4. „MisterTango“ turi pagrįstų abejonių dėl lėšų „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje kilmės;

18.1.5. „MisterTango“ turi pagrįstų abejonių dėl Mokėjimo pavedimo (t. y. jo pagrįstumo, tikslo, teisėtumo ir kt.);

18.1.6. „MisterTango“ turi pagrįstą priežastį įtarti, kad per „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą vykdomas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas arba jį ketinama vykdyti;

18.1.7. „MisterTango“ sužino, kad Kliento „MisterTango“ Personalizuoti saugumo požymiai, suteikiantys prieigą prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos, yra pavogti, prarasti arba netinkamai pasisavinti;

18.1.8. „MisterTango“ turi pagrįstų priežasčių manyti, kad „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą naudoja kiti asmenys, o ne Klientas;

18.1.9. Klientas naudoja „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą tokiu būdu, dėl kurio būtina iš anksto gauti „MisterTango“ pritarimą;

18.1.10. „MisterTango“ sužino apie kitas aplinkybes, kurios gali sukliudyti Klientui tinkamai įvykdyti Kliento įsipareigojimus pagal Sutartį;

18.1.11. Kliento „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudojimas prieštarauja Sutarties ir (arba) galiojančių įstatymų nuostatoms; ir

18.1.12. „MisterTango“ privalo tai atlikti pagal galiojančius įstatymus.

18.2. Pirmiau pateiktas sąrašas yra neišsamus, ir „MisterTango“ turi teisę sustabdyti Kliento naudojimąsi Paslaugomis bet kokiu kitu pagrindu, jeigu „MisterTango“ mano, kad to reikia Kliento ir (arba) „MisterTango“, ir (arba) „MisterTango“, ir (arba) Kliento klientų interesams apsaugoti. Paslaugų naudojimo sustabdymas pašalinamas išnykus pagrindui, dėl kurio toks ribojimas buvo taikytas. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į padėties rimtumą, dėl pirmiau nurodytų aplinkybių „MisterTango“ gali vienašališkai nutraukti Sutartį.

18.3. Atsižvelgdama į sustabdymo priežastį, „MisterTango“ gali paaiškinti aplinkybes, susijusias su „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos sustabdymu ir, atitinkamai, duoti Klientui nurodymus, kaip ištaisyti susidariusią padėtį, jeigu „MisterTango“ neturi teisės to atlikti pagal galiojančius įstatymus.

18.4. „MisterTango“ nelaikoma atsakinga už bet kokius Kliento nuostolius ar žalą, patirtą sustabdžius naudojimąsi Paslaugomis, jeigu „MisterTango“ turi pagrįstą priežastį sustabdyti Kliento naudojimąsi Paslaugomis.

 1. NUTRAUKIMAS

19.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja tol, kol nutraukiama joje numatytomis sąlygomis.

19.2. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą nuo Sutarties datos be jokių papildomų išlaidų. Jeigu Klientas nori nutraukti Sutartį pirmiau šiame straipsnyje nurodyta tvarka, Klientas privalo pateikti „MisterTango“ atsisakymo pranešimą elektroniniu paštu. Atsisakymo pranešime turi būti nurodyta bent ši informacija: Kliento vardas, pavardė, asmens kodas (jei turi), gimimo data, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, Sutarties data ir numeris, ir jis turi būti pasirašytas. Nesilaikant šių reikalavimų, taikomų atsisakymo pranešimui, atsisakymo pranešimas bus atmestas. Klientas yra išimtinai atsakingas už reikiamų duomenų ir informacijos nurodymą ir įsitikinimą, kad šie duomenys yra tinkami ir tikslūs. Klientas supranta, kad to neatlikus, terminas, per kurį Klientas gali pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, gali pasibaigti. Pasirašydamas Sutartį, Klientas pareiškia ir garantuoja, jog jis supranta, kad Sutarties nutraukimo atveju pagal šią nuostatą Klientui nebus grąžinti jokie mokesčiai, kuriuos jis sumokėjo „MisterTango“ pagal Sutartį už Paslaugas, kurios buvo suteiktos Klientui prieš gaunant atsisakymo pranešimą.

19.3. „MisterTango“ turi teisę nutraukti Sutartį pateikusi Klientui rašytinį pranešimą apie nutraukimą ne mažiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

19.5. „MISTERTANGO“ TURI TEISĘ NEDELSDAMA NUTRAUKTI SUTARTĮ, JEIGU:

19.5.1. Sutarties sudarymo dieną Klientas pateikė netikslią ar neišsamią informaciją apie Klientą, apie kurią „MisterTango“ nežinojo ir negalėjo žinoti, ir jeigu „MisterTango“ būtų žinojusi, kad tokios aplinkybės egzistuoja prieš Sutarties sudarymo dieną, „MisterTango“ nebūtų pasirašiusi Sutarties;

19.5.2. Kliento aplinkybės iš esmės pasikeitė taip, kad jeigu tokios aplinkybės būtų egzistavusios Sutarties sudarymo dieną, Sutartis nebūtų buvusi pasirašyta;

19.5.3. Klientas nepateikė informacijos apie pokyčius po Sutarties pasirašymo;

19.5.4. Klientas kelia per didelę pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo riziką;

19.5.5. Klientas iš esmės pažeidė Sutartį;

19.5.6. Kliento Sutarties pažeidimas tęsiasi, ir Klientas neištaiso tokio pažeidimo per raštu „MisterTango“ nurodytą terminą;

19.5.7. Kliento veikla apima nelegalią ir neteisėtą veiklą;

19.5.8. prieš Klientą pradedamas skolos išieškojimo procesas arba jis įrašomas į skolininkų registrą;

19.5.9. „MisterTango“ nuomone, Kliento veikla ar veiksmai gadina ar gali gadinti „MisterTango“ įvaizdį (reputaciją);

19.5.10. Klientas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu yra įtrauktas ar įtraukiamas į sankcijų sąrašą;

19.5.11. „MisterTango“ sužino apie Kliento

19.5.12. bankrotą ar mirtį;

19.5.13. „MisterTango“ privalo tai atlikti pagal galiojančius įstatymus.

19.6. Klientas privalo atlyginti visus „MisterTango“ tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir žalą, patirtą dėl Sutarties nutraukimo bet kokiu pagrindu, nurodytu 19.5 straipsnyje.

19.7. Pranešus apie Sutarties nutraukimą, Klientas, prisijungęs prie „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos ir vadovaudamasis ten pateiktomis instrukcijomis, turi teisę pervesti lėšų likutį į kitą jam priklausančią sąskaitą iki Sutarties nutraukimo. Klientas inicijuodamas minėtą mokėjimą turi vadovautis šių Sąlygų 6.3.3 p. Apie šią teisę „MisterTango“ papildomai informuos Klientą kartu su pranešimu apie Sutarties nutraukimą ir (ar) iki Sutarties nutraukimo. “MisterTango” įsipareigoja lėšų likutį pervesti į kitą Kliento sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos priklausymą Klientui pagrindžiančio dokumento gavimo dienos.

19.8. „MisterTango“ turi teisę išskaityti iš „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos sumą, kurią Klientas privalo sumokėti „MisterTango“, valdžios institucijoms ar trečiosioms šalims, ir visas nesumokėtas netesybas, nuostolius, žalą, kuriuos „MisterTango“ patyrė, ar kitas sumas, kurias „MisterTango“ sumokėjo dėl Kliento kaltės. Jeigu „MisterTango“ mokėjimų sąskaitoje nebūtų pakankamai lėšų, Klientas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo rašytinio „MisterTango“ prašymo, įskaityti atitinkamą sumą į Kliento „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą.

19.9. „MisterTango“ iki Sutarties nutraukimo įsipareigoja aktyviai komunikuoti su Klientu, siekiant pervesti Klientui priklausantį lėšų likutį. Klientui lėšų likučio per „MisterTango“ nustatytą terminą nepervedus, „MisterTango“ Sutartį nutrauks bei lėšų likutį perves į vidinę „MisterTango“ sąskaitą. Nuo šių veiksmų atlikimo iki lėšų likučio pervedimo į kitą Kliento sąskaitą arba tol, kol lėšų likučio suma taps lygi 0, Klientui bus taikomas Mėnesinis lėšų likučio administravimo mokestis (žr. čia).

19.10. Klientas ir po Sutarties nutraukimo turi teisę pateikti „MisterTango“ prašymą pervesti lėšų likutį į kitą jam priklausančią sąskaitą. Klientas pateikdamas prašymą turi vadovautis šių Sąlygų 6.3.3 p. “MisterTango” įsipareigoja lėšų likutį, jei toks yra, pervesti į kitą Kliento sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo prašymo ir sąskaitos priklausymą Klientui pagrindžiančio dokumento gavimo dienos.

19.11. Jeigu „MisterTango“ neperveda lėšų likučio Klientui dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti, Klientas apie tai nedelsiant informuojamas. Klientas privalo nedelsdamas nurodyti kitą savo sąskaitą arba pateikti papildomą informaciją, reikalingą lėšų likučiui pervesti (atlikti Mokėjimą).

19.12. Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo prievolės tinkamai įvykdyti visus įsipareigojimus, kurie kilo prieš Sutarties nutraukimą.

19.13. Jeigu Sutartis nutraukiama, ji lieka galioti dėl reikalavimų, kurie liko neįvykdyti Sutarties pasibaigimo metu.

 1. PRANEŠIMAS APIE SUKČIAVIMĄ ARBA GRĖSMES SAUGUMUI

20.1. Neteisėtai pasisavinus duomenis, susijusius su Paslaugų teikimu, įtarus ar nustačius Sukčiavimą arba Grėsmę saugumui, „MisterTango“ informuos Klientą raštu el. pašto adresu, užregistruotu „MisterTango“ atidarant „MisterTango“ mokėjimų sąskaitą, telefonu ir (arba) kitomis telekomunikacijų priemonėmis. Siekdama tinkamai identifikuoti Klientą, „MisterTango“ gali paprašyti Kliento pateikti „MisterTango“ jai žinomus duomenis. Tuo atveju, kai Klientas apie Sukčiavimą ir (arba) Grėsmę saugumui buvo informuotas telefono skambučiu, toks telefono skambutis įrašomas. „MisterTango“ turi teisę sustabdyti „MisterTango“ mokėjimų sąskaitos naudojimą ir Kliento mokėjimo pavedimų arba Mokėjimų vykdymą laikotarpiu, reikalingu „MisterTango“ išsiaiškinti, ar nevyko Sukčiavimas ir (arba) ar nekilo Grėsmių saugumui.

20.2. ŠIOJE SUTARTYJE SUKČIAVIMAS APIBRĖŽIAMAS KAIP:

20.2.1. neautorizuotas Mokėjimas, įskaitant Mokėjimą, atliktą praradus, pavogus ar neteisėtai pasisavinus Personalizuotus saugumo požymius ar kitus neatskleistinus mokėjimų duomenis, tačiau tuo neapsiribojant, neatsižvelgiant į atsekamumą arba problemų priežastį;

20.2.2. Mokėjimai, Mokėjimų pavedimai, kuriuos pateikė ir autorizavo Klientas, kuris veikė nesąžiningai ir pateikė klaidingą informaciją, neatsižvelgiant į ketinimus;

20.2.3. Mokėjimai vykdomi manipuliuojant Klientu.

20.3. Šioje Sutartyje Grėsmė saugumui apibrėžiama kaip nepakankamų ar netinkamų vidaus procesų ar išorės įvykių, kurie darė arba galėjo daryti neigiamą įtaką informacijos prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui ir ryšių technologijos (ICT) sistemoms ir (arba) mokėjimo paslaugos informacijai, rizika. Tai apima grėsmes, susijusias su kibernetinėmis atakomis ar nesaugumu.

 1. RYŠIAI

21.1. Norėdamas susisiekti su „MisterTango“, Klientas gali atsiųsti pranešimą per support.mistertango.com. Atsakymas Klientui pateikiamas Kliento el. pašto adresu, naudotu registruojantis „MisterTango“. Klientas privalo nuolat tikrinti el. paštą.

21.2. Visas bendravimas vykdomas anglų arba lietuvių kalba.

21.3. Kai galiojantys įstatymai reikalauja, kad „MisterTango“ pateiktų informaciją Klientui patvarioje laikmenoje, „MisterTango“ nusiųs Klientui el. laišką Kliento el. pašto adresu, naudotu registruojantis „MisterTango“.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

22.1. Kalba. Šalys susitaria, kad Sutarties kalba yra anglų kalba.

22.2. Visa Sutartis. Ši Sutartis – tai vientisas Šalių susitarimas dėl joje aptartų santykių, ir ji sujungia, panaikina ir galutinai išreiškia visas ankstesnes derybas, patvirtinimus, sutartis ir susitarimus. Šalys privalo pasirašyti bet kokius kitus dokumentus ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriuos reikia atlikti ir įvykdyti šioje Sutartyje numatytais tikslais.

22.3. Subranga. „MisterTango“ turi teisę sudaryti subrangos sutartį su bet kokia trečiąja šalimi Paslaugoms pagal šią Sutartį teikti. Neatsižvelgiant į pirmiau nurodytą nuostatą, „MisterTango“ išlieka atsakinga Klientui už tinkamą Paslaugų teikimą pagal šią Sutartį.

22.4. Atsisakymas. Šaliai vienu ar keliais atvejais nepasinaudojus ar delsiant pasinaudoti bet kokia teise ar taisomąja priemone, nedingsta jos galimybė pasinaudoti ja vėliau ar pasinaudoti kita teise ar taisomąja priemone. Jokios šios Sutarties dalies negalima atsisakyti, pakeisti ar papildyti kitaip nei rašytiniu dokumentu, pasirašytu įgaliotų Šalių vadovų.

22.5. Negaliojimas. Jeigu teismas ar teisinė institucija nustato, kad kuri nors šios Sutarties sąlyga negalioja, yra neįgyvendinama ar neteisėta, kitos nuostatos lieka galioti ir, kiek įmanoma, šios nuostatos pakeičiamos taip, kad jos būtų galiojančios, įgyvendinamos ir teisėtos, ir būtų išlaikyti ar įsigaliotų tokie patys komerciniai ketinimai.

22.6. Galiojimas. Visos šios Sutarties nuostatos, kurios pagal savo esmę turi likti galioti, lieka galioti po jos nutraukimo, įskaitant sąlygas, susijusias su „MisterTango“ atsakomybės išimtimis ir apribojimais, intelektinės nuosavybės apribojimais ir nuostolių atlyginimu.

22.7. Įgytos teisės. Šios Sutarties ar Paslaugų teikimo nutraukimas neturi įtakos „MisterTango“ įgytoms teisėms ar prievolėms, išskyrus atvejį, kai tokios teisės buvo įgytos neteisėtai arba pažeidus šią Sutartį.

22.8. Įgyvendinamumas. Nenumatyta, kad šios Sutarties nuostatas galėtų įgyvendinti kitas asmuo nei šios Sutarties Šalys.

22.9. Taikoma teisė. Šiais Sutarčiai taikoma Lietuvos teisė ir Lietuvos teismai turi jurisdikciją nagrinėti ginčus, kylančius pagal šią Sutartį arba susijusius su ja.

22.10. Egzemplioriai. Ši Sutartis sudaryta keliais egzemplioriais, kurie visi sudaro vieną Šalių susitarimą.

22.11. Pavadinimai ir antraštės. Šioje Sutartyje pavadinimai ir antraštės naudojami tik patogumui ir aiškinant Sutartį į juos neatsižvelgiama.

22.12. Prieštaravimas. Jeigu yra prieštaravimų ir (arba) neatitikimų tarp šių Sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, pirmenybė teikiama Specialiosioms sąlygoms. Jeigu yra prieštaravimų ir (arba) neatitikimų tarp šių Sąlygų ir Interneto svetainės sąlygų, pirmenybė teikiama šioms Sąlygoms.

22.13. Kiti užtikrinimai. Klientas privalo pasirašyti ir pateikti visus kitus dokumentus ir imtis visų kitų veiksmų, kurių „MisterTango“ pagrįstai pareikalauja, arba kurie yra reikalingi arba tinkami šioje Sutartyje aptartiems sandoriams įrodyti ar įsigalioti.

 1. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

23.1. Jeigu Klientas mano, kad pažeistos jo teisės ir (arba) interesai, susiję su Sutartimi ir (arba) „MisterTango“ Paslaugomis, Klientas gali pateikti skundą „MisterTango“ ar Lietuvos finansų priežiūros institucijai – Lietuvos bankui. Visa informacija apie tai, kaip pateikti skundą, ir kaip jis nagrinėjamas, įskaitant skundo nagrinėjimo sąlygas, tačiau tuo neapsiribojant, pateikta čia.